Skip to main content

Örgütlenme Özgürlüğü İzleme Formu

Bu izleme formu ile toplanan bilgiler Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında sivil toplum alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla anonimleştirilerek izleme ve raporlama çalışmalarında kullanılacaktır.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Onayı 

Başvuruda bulunan değerli STÖ temsilcisi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’ne (STGM) yapmak istediğiniz başvuru vesilesiyle, sizi kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu amaçla lütfen linke tıklayarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metnini” okumanızı rica ederiz.

Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla STGM’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan STGM’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde STGM’nin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Rıza Onayı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip STGM tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

  STÖ’nün Adı *

  STÖ Adresi *

  STÖ Web Sitesi Adresi (varsa)

  STÖ ile olan ilişkiniz *

  Karşılaşılan Sorun *
  (Birden Fazla Seçenek İşaretlenebilir)

  Destekleyici Belgeleri Yükle (Denetim tutanağı, Epostalar, dava açılmışsa iddianame, para cezasını gösterir belgeler, şiddeti belgeleyen görüntüler, sözlü saldırı/tacizi gösterir belgeler, başvurulama, engelleme kararları vb.)